Over de Roedel

Terrein Hondenschool de Roedel

Onze hondenschool bestaat sinds 1981. Hondenschool de Roedel is geen school waar men honden opvoedt, maar een school die jou leert hoe je hond op te voeden. Bij ons zijn alle rassen en honden met of zonder stamboom welkom. Natuurlijk liefst zo jong mogelijk met een min. leeftijd van 8 weken. Onze doelstelling is de hond zo dicht mogelijk bij de baas(in) te brengen, of beter gezegd de baas(in) zo dicht mogelijk bij de hond, maar wel op een manier dat de hond zijn waarde behoud en er constant plezier aan beleeft. Het behalen van een brevet zou voor elke geleider een streefdoel moeten zijn.

Privacyverklaring van onze hondenschool

Contact
Als HS De Roedel zijn we verantwoordelijk voor de werking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen heeft, of contact met ons wenst op te nemen kan u dit via onderstaande contactgegevens.
Voorzitter Louis Daniels E-Mail: louis.daniels@telenet.be
Welke persoonsgegevens worden aan u gevraagd.
Uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, nationaliteit, beroep, rijksregisternummer, polisnummer & .maatschappijnaam van uw gezinsverzekering.
Waarom en voor wat gebruiken wij uw persoonsgegeven.
* Om uw lidmaatschap en uw deelname aan de activiteiten van HS De Roedel te kunnen behandelen.
* Voor het versturen van brieven en mails en eventueel voor het geven van informatie en het aanbieden van diensten.
* Voor het opstellen van de ledenlijst die we aan de overkoepelende hondensportorganisatie KMSH(Koninklijke maatschappij Sint-Hubertus) moeten overmaken.
* Voor het afsluiten van een sportongevallenverzekering (via Sporta).
* Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid (Gemeentelijke sportraad).
We gebruiken de gevraagde gegevens alleen in bovengenoemde gevallen.
Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, en indien het nodig en verplicht is in het kader van de clubwerking.
Bewaartermijn
HS De Roedel vzw bewaart uw persoonsgegevens maximum vier jaar na het verstrijken van uw lidmaatschap.
Uw rechten betreffende uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens welke wij van u hebben gekregen.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Wijziging van de privacyverklaring
HS De Roedel vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen.
Elke wijziging zal bekendgemaakt worden op onze website.

Onze terreinen

Hondenschool de Roedel beschikt over 6 fijn verzorgde terreinen met bijbehorende grote parking.

  • 1 terrein voor prépuppy’s
  • 1 terrein voor puppy’s
  • 1 groot terrein met vaste toestellen
  • 1 groot terrein zonder toestellen
  • 2 terreinen voor agility

VOS project: (Voor – Optimale – Samenwerking)

Het vos project zijn halfjaarlijkse informele vergaderingen met willekeurige geleiders uit iedere lesgroep.

Deze vergaderingen worden geleid door Louis Daniëls ( voorzitter ) en Luc Gorisen ( statutair lid).

Hier wordt gevraagd naar punten waarvan zij vinden dat we goed zijn, maar ook naar punten waarvan zij vinden dat onze club niet goed doet en kan verbeteren.Met deze info kan onze club alleen maar beter worden en kan er ook naar bepaalde doelen worden gestreefd.

Structuur van Hondenschool De Roedel vzw

  • Algemene vergadering ( deze is samengesteld door statutaire leden )
  • Raad van Bestuur 8 pers. ( benoemd door de leden van de Algemene Vergadering )
  • Instructeurs
  • Leden